• Alle producten
  • Alle producten
  • Alle producten

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden (branche-organisatie technische handel)

1. Algemeen

a) Deze algemene voorwaarden ("Algemene Voorwaarden") maken deel uit van elke offerte uitgebracht door Breen Schoorl en van elke overeenkomst waarbij Breen Schoorl zaken levert en/of werkzaamheden verricht (waaronder begrepen opdracht en aanneming van werk). Deze Algemene Voorwaarden zijn tevens van toepassing op alle overeenkomsten met Breen Schoorl die langs elektronische weg tot stand komen.

b) Andersluidende voorwaarden maken alléén deel uit van de overeenkomst, indien en voor zover Breen Schoorl en de wederpartij zulks schriftelijk uitdrukkelijk overeenkomen.

c) De algemene voorwaarden van de wederpartij, onder welke benaming ook, zijn niet van toepassing en worden hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

d) In geval van strijd tussen de bepalingen van de overeenkomst en de Algemene Voorwaarden, prevaleren de bepalingen van de overeenkomst.

2. Offerte

a) Alle offertes van Breen Schoorl zijn vrijblijvend.

b) De offerte verliest zijn geldigheid indien deze niet binnen 14 dagen na dagtekening onvoorwaardelijk schriftelijk door de wederpartij is aanvaard.

c) Iedere offerte is gebaseerd op de informatie die door de wederpartij is verstrekt. De wederpartij staat in voor de juistheid en volledigheid van deze informatie.

d) Indien de wederpartij de offerte niet aanvaardt, heeft Breen Schoorl het recht om alle aan de offerte verbonden kosten bij de wederpartij in rekening te brengen.

3. Totstandkoming overeenkomst

a) De overeen­komst komt eerst tot stand door schriftelij­ke bevestiging van Breen Schoorl of, ingeval de overeenkomst langs elektronische weg tot stand komt, door elektronische of schriftelijke bevestiging van Breen Schoorl.

b) De onder a. bedoelde bevestigingen worden geacht de overeenkomst met de wederpartij volledig weer te geven.

c) Indien de overeenkomst wordt aangegaan tussen Breen Schoorl en een wederpartij handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf zal het bepaalde in artikel 6:227b lid 1 BW (informatieverplichtingen) alsmede het bepaalde in artikel 6:227c BW (totstandkoming overeenkomst) niet van toepassing zijn.

4. Uitvoering overeenkomst

a) Breen Schoorl mag de overeenkomst geheel of gedeeltelijk door derden laten uitvoeren als hij dit wenselijk acht. Breen Schoorl staat in voor een deugdelijke uitvoering van de overeenkomst door deze derden.

b) De wederpartij staat er voor in dat alle gegevens en inlichtingen die voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst nuttig en noodzakelijk zijn, tijdig aan Breen Schoorl zijn en worden verstrekt, en dat deze gegevens en inlichtingen juist en volledig zijn.

c) De wederpartij zorgt ervoor dat Breen Schoorl zijn werkzaamheden ongestoord en op het overeengekomen tijdstip kan verrichten en dat hij bij de uitvoering van zijn werkzaamheden de beschikking krijgt over de benodigde voorzieningen.

d) De wederpartij is aansprakelijk voor alle schade, onder andere als gevolg van verlies en diefstal, aan zaken van Breen Schoorl, zoals gereedschappen en voor de werkzaamheden bestemde materialen, die zich bevinden op de plaats waar de werkzaamheden worden verricht of op een andere overeengekomen plaats.

e) Wanneer de wederpartij zijn verplichtingen als bedoeld in dit artikel 4 sub b. en c. niet nakomt, of het geval bedoeld in artikel 4 sub d. zich voordoet, en daardoor vertraging in de uitvoering van de werkzaamheden ontstaat, zullen de werkzaamheden worden uitgevoerd zodra de wederpartij alsnog aan deze verplichtingen voldoet, of de verloren c.q. gestolen zaken van Breen Schoorl vervangt, en de planning van Breen Schoorl dit toelaat. De wederpartij is aansprakelijk voor alle voor Breen Schoorl uit de vertraging voortvloeiende schade.

f) In alle gevallen dient de wederpartij zorg te dragen voor ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst benodigde toestemmingen, ontheffingen en/of vergunnin­gen. De kosten welke aan deze toestemmingen, ontheffingen en/of vergun­ningen zijn verbon­den, komen voor rekening van de wederpartij. De wederpartij is aanspra­kelijk voor alle schade welke het gevolg is van het ontbre­ken van de vereiste toestemmin­gen, ontheffingen en/of vergunnin­gen.

5. Rechten van intellectueel eigendom

a) Breen Schoorl behoudt alle intellectuele eigendomsrechten op de door hem gedane aanbiedingen, verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, monsters, (proef)modellen, programmatuur en dergelijke.

b) De rechten op de in dit artikel 5 sub a. genoemde gegevens en voorwerpen blijven eigendom van Breen Schoorl ongeacht of aan de wederpartij voor de vervaardiging ervan kosten in rekening zijn gebracht. Deze gegevens mogen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Breen Schoorl niet worden gekopieerd, gebruikt of aan derden getoond. De wederpartij is per overtreding van deze bepaling aan Breen Schoorl een boete verschuldigd van € 10.000. Deze boete kan naast een schadevergoeding op grond van de wet worden gevorderd.

c) De wederpartij moet de aan hem verstrekte gegevens en voorwerpen als bedoeld in dit artikel 5 sub a. op eerste verzoek binnen de door Breen Schoorl gestelde termijn in onbeschadigde staat franco retour zenden. Bij overtreding van deze bepaling is de wederpartij een boete verschuldigd van € 1.000 per dag. Deze boete kan naast een schadevergoeding op grond van de wet worden gevorderd.

6. Communicatie

a) Iedere communicatie tussen Breen Schoorl en de wederpartij kan elektronisch geschieden tenzij de wet anders bepaalt.

b) Indien de Algemene Voorwaarden of de overeenkomst bepalen dat een verklaring schriftelijk moet worden gedaan dan kan dit tevens langs elektronische weg mits het elektronische bericht printbaar is.

c) De wederpartij is zelf verantwoordelijk voor het opslaan en/of printen van elektronische communicatie. De door Breen Schoorl opgeslagen versie van de elektronische communicatie geldt als bewijs daarvan, behoudens tegenbewijs door de wederpartij.

d) Behoudens tegenbewijs wordt elektronische communicatie geacht te zijn ontvangen op de dag van verzending. Indien elektronische communicatie niet is ontvangen als gevolg van ICT-problemen van de wederpartij, komt dit voor rekening en risico van de wederpartij.

7. Adviezen, ontwerpen en materialen

a) De wederpartij kan geen rechten ontlenen aan adviezen en informatie van Breen Schoorl welke niet nadrukkelijk onderdeel van de overeenkomst zijn.

b) De kosten van of verband houdende met de in artikel 5 sub a. van deze Algemene Voorwaarden genoemde gegevens en voorwerpen kunnen aan de wederpartij worden doorberekend.

c) De wederpartij is verantwoordelijk voor door of namens hem gemaakte tekeningen, berekeningen en ontwerpen, alsmede voor de functionele geschiktheid van door hem voorgeschreven materialen.

d) De wederpartij vrijwaart Breen Schoorl voor elke aanspraak van derden met betrekking tot door of namens de wederpartij verstrekte tekeningen, berekeningen, ontwerpen, materialen en dergelijke.

8. Prijzen

a) De prijzen zijn exclusief: (1) omzetbelasting en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd; (2) kosten van verpakking; (3) reisuren, reis- en verblijfkosten; (4) kosten ter voorkoming of beperking van schade aan bij de uitvoering van werkzaamheden aanwezige zaken. Breen Schoorl heeft het recht deze kosten apart bij de wederpartij in rekening te brengen. (5) In de winkel worden de prijzen voor consumenten inclusief BTW weergegeven.

b) De prijzen zijn gebaseerd op uitvoering van de overeenkomst binnen het land waar Breen Schoorl is gevestigd en gedurende normale werktijden, waaronder wordt verstaan maandag tot en met zaterdag tussen 8:00 en 18:00 uur, met een maximum van tien uren per dag.

c) Indien na het sluiten van de overeenkomst kostprijsbepalende factoren in prijs stijgen, is Breen Schoorl be­voegd deze prijsstijging aan de wederpartij door te bereke­nen mits de uitvoering van de overeenkomst ten tijde van de prijsstijging nog niet volledig is voltooid. De wederpartij is gehouden de prijsstijging te voldoen gelijktijdig met betaling van de hoofdsom of de eerstvolgende overeengekomen betalingstermijn.

d) Bij wijziging van of toevoeging aan de overeenkomst op verzoek van de wederpartij, mag Breen Schoorl de prijs volgens zijn gebruikelijke tarieven verhogen. Breen Schoorl is nimmer verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en hij kan verlangen dat daarvoor een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt gesloten. e. Indien er sprake is van meerwerk, heeft Breen Schoorl het recht om de prijs te verhogen. Meerwerk wordt berekend op basis van de prijsbepalende factoren die gelden op het moment dat het meerwerk wordt overeengekomen. Wijzigingen in het werk resulteren in ieder geval in meerwerk indien er sprake is van een wijziging in het ontwerp, de specificaties of het bestek of indien door de wederpartij verstrekte informatie niet overeenstemt met de werkelijkheid.

9. Betalingsvoorwaarden

a) Indien op de factuur geen betalingstermijn is vermeld dienen facturen uiterlijk binnen 30 dagen na dagtekening van de factuur, danwel binnen een andere tussen de wederpartij en Breen Schoorl schriftelijk overeengekomen betalingstermijn, door de wederpartij aan Breen Schoorl te worden voldaan op een door Breen Schoorl aangewezen rekening.

b) Het op de factuur vermelde bedrag kan worden verhoogd met een nader door Breen Schoorl vast te stellen kredietbe­perkings­toe­slag. Deze toeslag wordt eerst door de wederpartij verschuldigd indien betaling na de vervaldag van de factuur plaatsvindt.

c) De wederpartij is verplicht op eerste verzoek van Breen Schoorl een naar diens oordeel voldoende zekerheid te stellen ter zake van de betaling van het op grond van de overeenkomst verschuldigde bedrag. Bij niet of niet tijdige voldoening aan dit verzoek, is Breen Schoorl bevoegd de levering op te schorten of de overeenkomst te ontbinden en zijn schade op de wederpartij te verhalen.

d) Al hetgeen Breen Schoorl uit hoofde van enigerlei overeenkomst van de wederpartij te vorderen heeft, is onmiddellijk opeisbaar als: (1) een betalingstermijn is overschreden; (2) beslag op zaken of vorderingen van de wederpartij wordt gelegd; (3) in geval de wederpartij een vennootschap is, de wederpartij wordt ontbonden, geliquideerd, failliet is gegaan of surseance van betaling aanvraagt; (4) in geval de wederpartij een natuurlijke persoon is, de wederpartij het verzoek doet te worden toegelaten tot gerechtelijke schuldsanering, onder curatele wordt gesteld of overlijdt.

e) Indien betaling niet plaatsvindt binnen de overeengekomen betalingstermijn, is de wederpartij direct rente aan Breen Schoorl verschuldigd. De rente bedraagt 12% per jaar, maar is gelijk aan de wettelijke rente voor handelstransacties (artikel 6:119a BW) als deze hoger is. De wederpartij is voorts aan Breen Schoorl alle buitengerechtelijke kosten verschuldigd, waarvan de hoogte minimaal 15% van het totale door de wederpartij aan Breen Schoorl verschuldigde zal bedragen.

f) Indien Breen Schoorl in een gerechtelijke procedure in het gelijk wordt gesteld, komen alle kosten die hij in verband met deze procedure heeft gemaakt voor rekening van de wederpartij.

g) Het recht van de wederpartij om zijn vorderingen op Breen Schoorl te verrekenen wordt uitgesloten.

h) De wederpartij kan aan Breen Schoorl een machtiging verstrekken om door de wederpartij verschuldigde bedragen via automatische incasso van de wederpartij te incasseren. Indien Breen Schoorl een bedrag van de wederpartij incasseert met gebruikmaking van een dergelijke incasso, zal Breen Schoorl de wederpartij daar tenminste een (1) werkdag voorafgaand aan het uitvoeren van de incasso over informeren middels een prenotificatie. De prenotificatie kan separaat, als onderdeel van de factuur of op andere door Breen Schoorl te bepalen wijze worden gecommuniceerd.

10. Levertijd

a) De levertijd en/of uitvoeringsperiode wordt door Breen Schoorl bij benadering vastgesteld. Bij de vaststelling van de levertijd en/of uitvoeringsperiode gaat Breen Schoorl uit van de omstandigheden die hem op dat moment bekend zijn.

b) Als er sprake is van andere omstandigheden dan die welke Breen Schoorl bekend waren bij vaststelling van de levertijd en/of de uitvoeringsperiode, kan Breen Schoorl de levertijd en/of uitvoeringsperiode verlengen met de tijd die nodig is om de overeenkomst onder deze omstandigheden uit te voeren. Als de werkzaamheden in dat geval niet in de planning van Breen Schoorl kunnen worden ingepast, zullen deze worden uitgevoerd zodra zijn planning dit toelaat.

c) Als er sprake is van meerwerk wordt de levertijd en/of uitvoeringsperiode verlengd met de tijd nodig om de materialen en onderdelen daarvoor te (laten) leveren en om het meerwerk te verrichten. Als het meerwerk niet in de planning van Breen Schoorl kan worden ingepast, zullen de werkzaamheden worden uitgevoerd zodra zijn planning dit toelaat.

d) Als er sprake is van opschorting van verplichtingen door Breen Schoorl, wordt de levertijd en/of uitvoeringsperiode verlengd met de duur van de opschorting. Als voorzetting van de werkzaamheden niet in de planning van Breen Schoorl kan worden ingepast, zullen de werkzaamheden worden uitgevoerd zodra zijn planning dit toelaat.

e) Elke aansprakelijk­heid van Breen Schoorl voor overschrij­ding van de levertijd en/of uitvoeringsperiode is uitgeslo­ten.

11. Keuring

a) De wederpartij heeft het recht vóór de levering de zaken te (doen) keuren. De keuring geschiedt voor rekening en risico van de wederpartij. Onder de voor rekening van de wederpartij komende keuringskosten zijn begrepen de kosten welke Breen Schoorl ter zake van de keuring moet maken.

b) Indien uit keuring blijkt dat (een gedeelte van) de zaken niet voldoet aan de overeen­komst, dan is de wederpartij gehou­den Breen Schoorl hiervan onverwijld schriftelijk gemotiveerd mededeling te doen en Breen Schoorl in de gelegenheid te stellen om alsnog na te komen. Breen Schoorl kan de levertijd verlengen met de tijd die nodig is om alsnog na te komen.

c) Acht dagen na het tijdstip waarop de keuring heeft plaatsge­vonden, vervalt het recht van de wederpartij om zich jegens Breen Schoorl op het resultaat van de keuring te beroe­pen.

12. Levering van zaken

a) Tenzij de overeenkomst langs elektronische weg tot stand is gekomen, vindt levering plaats EX WORKS (af fabriek/af winkel/af bedrijfspand) conform de Incoterms 2010. Het risico van de zaak gaat over op het moment dat Breen Schoorl deze ter beschikking stelt aan de wederpartij. Het risico van laden en lossen rust op de wederpartij.

b) Ingeval de overeenkomst langs elektronische weg tot stand is gekomen, vindt levering EX WORKS (conform de Incoterms 2010) plaats op het door de wederpartij opgegeven adres. Het risico van de zaak gaat over op het moment dat Breen Schoorl deze aflevert op dat adres. Het risico van laden en lossen rust op de wederpartij.

c) De wederpartij aanvaardt de geleverde zaken met inachtneming van een marge van plus of minus 10% van het overeengeko­men aantal, metrage of gewicht van die zaken.

d) Indien zaken op basis van een monster worden geleverd, geldt het monster als referentie voor de gemiddelde hoedanigheid van de zaken.

e) Weigert de wederpartij na het verstrijken van de levertijd of, ingeval de overeenkomst langs elektronische weg tot stand komt, op het moment van aflevering, de zaken (volledig) af te nemen, dan is Breen Schoorl bevoegd: (1) de zaken voor rekening en risico van de wederpartij op te slaan, ongeacht overmacht zijdens de wederpartij en onverminderd de verplichting van de wederpartij tot betaling van de overeenge­komen prijs; (2) de over­een­komst te ontbinden, zonder enige verplichting tot schadevergoeding jegens de wederpartij, waarbij de wederpartij alle kosten en schade van Breen Schoorl zal ver­goeden; (3) de zaken te verkopen, indien naar zijn oordeel verdere bewaring van de zaken niet van hem kan worden gevergd.

f) Indien schriftelijk levering op afroep is overeengekomen, is de wederpartij gehouden de zaken volgens het overeengekomen afroep- en afleverschema af te nemen. Indien een afroep- en afleverschema ontbreekt, dient de wederpartij op eerste verzoek van Breen Schoorl binnen de daarbij gestelde termijn alle zaken af te nemen.

g) Indien schriftelijk uitdrukkelijk levering franco werk of op de wal is overeengekomen, is Breen Schoorl niet gehouden de zaken verder te vervoeren dan tot het punt waar het voertuig over een behoorlijk berijdbaar (gemaakt) terrein, respectievelijk het vaartuig langs een behoorlijk bevaarbaar water, kan komen.

h) In alle gevallen dient de wederpartij zorg te dragen voor ten behoeve van het vervoer benodigde toestemmingen, ontheffingen en/of vergunnin­gen. De kosten welke aan deze toestemmingen, ontheffingen en/of vergun­ningen zijn verbon­den, komen voor rekening van de wederpartij. De wederpartij is aanspra­kelijk voor alle schade welke het gevolg is van het ontbre­ken van de vereiste toestemmin­gen, ontheffingen en/of vergunnin­gen.

13. Oplevering van werkzaamheden

a) De werkzaamheden worden als opgeleverd beschouwd wanneer: (1) de wederpartij het werk heeft goedgekeurd; (2) het werk door de wederpartij in gebruik is genomen. Neemt de wederpartij een gedeelte van het werk in gebruik, dan geldt dat gedeelte als opgeleverd; (3) Breen Schoorl schriftelijk aan de wederpartij heeft medegedeeld dat het werk is voltooid en de wederpartij niet binnen 14 dagen na die mededeling schriftelijk kenbaar heeft gemaakt of het werk al dan niet is goedgekeurd; (4) de wederpartij het werk niet goedkeurt op grond van kleine gebreken of ontbrekende onderdelen die binnen een redelijke termijn kunnen worden hersteld of nageleverd en die ingebruikname van het werk niet in de weg staan.

14. Emballage

a) Breen Schoorl is bevoegd meermalen bruikbare emballage aan de wederpartij in rekening te brengen.

b) In geval van retourzending van de emballage binnen 7 dagen door de wederpartij zal het op de voet van dit artikel 14 sub a. gefactu­reerde bedrag aan de wederpartij worden gecrediteerd.

c) Breen Schoorl is niet gehouden tot creditering als in dit artikel 14 sub b. bedoeld, indien de wederpartij de emballage niet tijdig of niet in goede staat re­tourneert, zulks ter beoor­deling van Breen Schoorl.

15. Eigendomsvoorbehoud

a) De levering van zaken door Breen Schoorl vindt plaats onder toepassing van een verruimd eigendomsvoorbehoud. Na levering blijft Breen Schoorl eigenaar van alle door hem geleverde zaken zolang al zijn huidige en toekomstige vorderingen ter zake van alle leveringen van zaken en daarmee verband houdende werkzaamheden, de bedragen bedoeld in artikel 9 sub b. en e. van deze Algemene Voorwaarden, de kosten van invordering en zijn overige kosten en schade, niet volledig zijn voldaan.

b) Zolang op geleverde zaken een eigendomsvoorbehoud rust, mag de wederpartij deze buiten zijn normale bedrijfsuitoefening niet bezwaren.

c) Nadat Breen Schoorl zijn eigendomsvoorbehoud heeft ingeroepen, mag hij alle door hem geleverde zaken terughalen. De wederpartij staat Breen Schoorl toe de plaats te betreden waar deze zaken zich bevinden.

d) Als Breen Schoorl geen beroep kan doen op zijn eigendomsvoorbehoud omdat de geleverde zaken zijn vermengd, vervormd of nagetrokken, is de wederpartij verplicht de nieuw gevormde zaken aan Breen Schoorl te verpanden.

16. Reclame

a) Klachten van de wederpartij ter zake van gebre­ken aan de overeengekomen prestatie, dienen onverwijld en in ieder geval binnen 14 dagen na levering van de zaken en/of oplevering van de werkzaamheden schriftelijk en gemotiveerd bij Breen Schoorl te worden ingediend.

17.

Je kunt je artikelen op elk moment retourneren.

Bij Breen Schoorl  kun je een product gemakkelijk retourneren of ruilen als je van gedachten verandert.

Wij bieden volledige terugbetaling zonder tijdslimiet voor producten die worden geretourneerd met aankoopbewijs. Dat geldt voor alle producten, ongeacht of ze in de winkel of online zijn gekocht.

Let op:

Als je geen aankoopbewijs hebt, kun je het product ruilen voor een ander product.

Als je een product retourneert dat beschadigd is of gebruikt is op een manier die de waarde ervan aanzienlijk vermindert, behouden we ons het recht voor om een lager bedrag te vergoeden. 

Als je een product wilt retourneren dat beschadigd is of op een zodanige manier is gebruikt dat de waarde van het product aanzienlijk is verminderd, behouden wij ons het recht voor om de terugbetaling te weigeren.

Wanneer je een artikel in een winkel retourneert of wanneer je jouw aankoop naar ons terug wilt sturen, vergoeden wij de verzendkosten. Wanneer je wenst dat Breen Schoorl de retourzending organiseert, vergoeden wij de verzendkosten niet, aangezien we de kosten voor het retourneren zelf betalen.